Prevádzkový poriadok a obchodné podmienky prenájmu zasadacích miestností

Čl. I

Predmet nájmu

 1. ACSS, spol. s r.o. (ďalej len prenajímateľ) poskytuje vo svojej administratívnej budove v Bratislave na Cukrovej 14 záujemcom dva zasadacie priestory:
  1. veľká zasadačka – miestnosť č. 1 na prízemí s max. kapacitou  40 miest
  1. malá zasadačka – miestnosť č. 418 na 4. poschodí s max. kapacitou 10 miest
 2. Záujemcom (ďalej len objednávateľ) môže byť právnická aj fyzická osoba.
 3. Vybavenie zasadacích miestností je nasledovné:
 4. veľká zasadačka – 10 ks rokovacích stolov, 40 ks stoličiek, motoricky ovládané rolovacie plátno, flipchart s popisovačmi, mikrofón, klimatizácia, wi-fi router, dataprojektor (na požiadanie), 
 5. malá zasadačka – 1 ks oválny rokovací stôl, 10 ks stoličiek, LCD LED televízor, wi-fi router, dataprojektor (na požiadanie), flipchart s popisovačmi, whiteboard s popisovačmi, malá kuchynka vybavená drezom s teplou vodou, rýchlovarnou kanvicou a základným riadom (kávové šálky, lyžičky, poháre), malý sklad s rezervnými 5 stoličkami.
 6. V cene nájmu je zahrnuté poskytovanie energií (elektrina, voda, kúrenie) a služieb (upratovanie, pripojenie na internet, klimatizácia).

Čl. II

Čas nájmu

 1. Prenájom zasadačiek sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 18,00.
 2. Na požiadanie a za príplatok môžu byť zasadacie priestory prenajaté aj v čase po 18,00 hod., cez víkendy a sviatky.

Čl. III

Objednávanie

 1. Nájom sa poskytuje objednávateľovi na základe online objednávky (ak je k dispozícii) alebo objednávky zaslanej mailom na acss@acss.sk. Údaje požadované prenajímateľom sú uvedené na webstránke alebo zaslané mailom.
 2. Prenajímateľ potvrdí prevzatie objednávky a rezerváciu termínu mailom.
 3. Rezervácia sa stáva záväznou až po uhradení zálohovej faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ na základe údajov zaslaných objednávateľom.
 4. Pokiaľ má objednávateľ záujem o zapožičanie dataprojektoru, je povinný uhradiť vratnú kauciu vo výške 100€ v hotovosti do pokladne prenajímateľa. Kaucia bude objednávateľovi vyplatená pri vrátení zapožičaného zariadenia vo funkčnom a neporušenom stave.
 5. Objednávateľ je povinný uviesť do objednávky meno a priezvisko osoby, ktorá bude prítomná počas celej doby prenájmu a bude zodpovedná za prevzatie a odovzdanie kľúča.

Čl. IV

Recepcia

 1. Kľúče od zasadacích miestností si objednávateľ vyzdvihne na recepcii na prízemí administratívnej budovy. Pracovník recepcie odovzdá kľúče len poverenej osobe, ktorá je povinná sa preukázať záväzným potvrdením prenajímateľa o zaplatení zálohy.
 2. V prípade prenájmu počas pracovnej doby prenajímateľa (7,00 do 15,30 hod.) zodpovedný pracovník prenajímateľa môže objednávateľa poučiť o manipulácii so zariadením.
 3. V prípade prenájmu mimo pracovných hodín prenajímateľa odporúčame prísť vopred na obhliadku a oboznámiť sa so zariadením.
 4. Po ukončení prenájmu odovzdá poverená osoba objednávateľa kľúče od priestorov pracovníkovi recepcie.
 5. Čas príchodu (odovzdanie kľúča objednávateľovi) a odchodu (odovzdanie kľúča pracovníkovi recepcie) zapisuje do príslušnej knihy pracovník recepcie, pričom poverená osoba objednávateľa po kontrole týchto údajov sa do knihy podpíše a uvedie paličkovým písmom svoje meno. Tento zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov je záväzným podkladom pre fakturáciu za prenájom zasadacích priestorov.

Čl. V

Fakturácia

 1. Prenájom zasadacích priestorov bude poskytnutý až po úhrade zálohovej faktúry pred dodaním služby. Táto záloha je vratná len v zmysle storno podmienok uvedených v čl. VI.
 2. Pri opakovanom prenájme v prípade bezproblémovej úhrady a pokiaľ je objednávateľ zmluvným klientom prenajímateľa (nájomca administratívnej budovy alebo odberateľ služieb virtual office), nepožadujeme zálohu, objednávateľovi bude vystavená súhrnná faktúra na konci mesiaca, v ktorom sa prenájom uskutočnil.
 3. Prenajímateľ vystaví zálohovú faktúru podľa počtu hodín uvedených v objednávke. Pokiaľ objednávateľ v skutočnosti nevyužije celý objednaný počet hodín, záloha je v zmysle storno podmienok nevratná, nakoľko rezervovaný čas už nie je možné ponúknuť inému záujemcovi. 
 4. V prípade záujmu o predĺženie času prenájmu, je to možné, pokiaľ pracovník recepcie potvrdí objednávateľovi, že zasadacia miestnosť je voľná. V tom prípade, čas navyše bude doúčtovaný.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za prenájom zasadacích priestorov po skončení prenájmu podľa skutočne prenajatých hodín uvedených v príslušnej knihe, a to na základe vyúčtovacej faktúry vystavenej prenajímateľom do pokladne prenajímateľa alebo na bankový účet uvedený na faktúre. 
 6. Prenajímateľ účtuje poplatok za každú, aj začatú hodinu prenájmu.
 7. V prípade znečistenia nábytku objednávateľom je prenajímateľ oprávnený vyfakturovať objednávateľovi náklady na jeho vyčistenie (upratovacia služba, tepovanie). V prípade poškodenie zariadenia je prenajímateľ oprávnený vyfakturovať objednávateľovi náklady na jeho opravu, prípadne náklady na zakúpenie nového zariadenia. 

Čl. VI

Storno podmienky

 1. V prípade zrušenia záväznej objednávky zo strany objednávateľa má prenajímateľ nárok na náhradu škody vo forme storno poplatku, ktorého výška sa určuje nasledovne:

Pri zrušení záväznej objednávky objednávateľom:

 • viac ako 14 kalendárnych dní pred dňom prenájmu – storno poplatok vo výške 15% z celkovej ceny objednávky
 • od 8 do 14 kalendárnych dní pred dňom prenájmu – storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky
 • od 1 do 7 kalendárnych dní pred dňom prenájmu – storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny objednávky
 • v deň prenájmu – storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny objednávky.

Čl. VII

Podmienky nájmu

 1. Usporiadanie stolov vo veľkej zasadacej miestnosti zabezpečuje prenajímateľ vopred, pokiaľ je o to požiadaný. Objednávateľ si môže aj sám zmeniť usporiadanie stolov, ale nie je dovolené vynášať zo zasadacej miestnosti nábytok.
 2. V malej zasadacej miestnosti nie je dovolené meniť usporiadanie nábytku.
 3. V zasadacích miestnostiach nie je povolené konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť.
 4. Fajčenie je zakázané v celej administratívnej budove.
 5. Zasadacie miestnosti nie sú primárne určené na konzumáciu jedál, povolené je len malé občerstvenie v rámci pracovných stretnutí, školení a pod., pri ktorom nie je predpoklad znečistenia stolov a kobercov.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje
  1. použiť priestory obvyklým spôsobom v súlade s dohodnutým účelom prenájmu,
  2. dodržiavať poriadok v zasadacích aj priľahlých priestoroch, 
  3. dodržiavať protipožiarne a bezpečnostné predpisy podľa platných právnych predpisov,
  4. dbať na to, aby sa nezhoršil technický a funkčný stav prenajatého majetku,
  5. odovzdať priestory v čistom a neporušenom stave.
 7. V prípade využitia vybavenia kuchynky v malej zasadačke je objednávateľ povinný zanechať kuchynku v stave, v akom ju prevzal, tzn. umyť po sebe riad a odložiť, vyliať prebytočnú vodu z kanvice a odpojiť ju z elektriny.
 8. Objednávateľ je povinný postupovať pri manipulácii so zapožičaným zariadením presne v zmysle obdržaného manuálu.
 9. Objednávateľ si sám zabezpečuje papierové hárky na flipchart, popisovače sú k dispozícii.
 10. Heslo k pripojeniu na internet je na viditeľnom mieste v zasadacej miestnosti.
 11. Objednávateľ si občerstvenie zabezpečuje sám. Pokiaľ má záujem využiť služby Kantíny sídliacej v budove, je potrebné objednať si občerstvenie minimálne deň vopred.
 12. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody na zariadení a vybavení prenajatých zasadacích priestorov spôsobené počas prenájmu vrátane škôd spôsobených znečistením.
 13. Popri prenajatých priestoroch môžu objednávateľ a ďalší účastníci využívať vestibul budovy a sociálne zariadenia.
 14. V prípade zisteného nerešpektovania tohto prevádzkového poriadku prenajímateľ odmietne poskytnúť objednávateľovi ďalší prenájom.
 15. Parkovanie si objednávateľ zabezpečuje sám v okolí budovy. Na požiadanie a za poplatok vieme poskytnúť parkovacie miesto/miesta, ale len v závislosti od voľnej kapacity parkoviska.

Osobný kontakt pre informácie, objednávky a rezervácie:

Zuzana Dvořáková, +421 903 447 169, +421 2 59324 320, acss@acss.sk