Cena a podmienky nájmu

  • DOBA NÁJMU     neurčitá s výpovednou lehotou 3 mesiace alebo určitá minimálne jeden rok, podľa dohody s nájomcom
  • ZAČIATOK NÁJMU     kedykoľvek aj v priebehu mesiaca
  • FAKTURÁCIA NÁJMU     mesačne, k 1. dňu kalendárneho mesiaca, so splatnosťou 14 dní, preferujeme zasielanie faktúr elektronickou poštou
  • KAUCIA     jeden mesačný nájom vrátane DPH, je vratná pri ukončení nájmu, s ohľadom na možné nedoplatky či škody na majetku prenajímateľa
  • DPH     platcom účtujeme DPH k vlastnému nájomného, k službám a energiám, neplatcom iba k položke služby a energie
  • VYÚČTOVANIE ENERGIÍ     nerobíme, nájomca platí rovnakú cenu každý mesiac